องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ก็คือ ส่วนที่รับข้อมูล (Input) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะคอยทำหน้าที่รับข้อมูล หรือคำสั่งจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆโดยอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลพื้นฐานที่คุ้นเคยกันดีก็คือ คีย์บอร์ด และเมาส์ (รวมทั้งจอยสติ๊ก หรือปากกาชนิดพิเศษ)ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกส่งเข้าไปทำการประมวลผลอีกต่อหนึ่งซึ่งที่เราจะกล่าวถึงมีดังนี้

- เมาส์ (Mouse)

- คีย์บอร์ด (Keyboard)

- ไมโครโฟน (Microphone)

- สแกนเนอร์ (Scanner)


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ